Diện tích bàn giao liền kề hải đăng city mỹ đình

Diện tích bàn giao nhà liền kề hải đăng city theo Phụ lục 01 mô tả chi tiết kích thước thửa đất và căn nhà  Đối với trường hợp Bên B yêu cầu đo đạc lại diện tích Căn nhà bởi một bên tư vấn đo đạc độc lập thì Bên B phải thanh toán các chi phí cho việc đo đạc đó Các Bên đồng ý và chấp nhận rằng diện tích đất thực tế của Căn nhà được bàn giao cho Bên B có thể nhỏ hơn hoặc lớn hơn diện tích quy định tại Phụ Lục 1 của Thỏa Thuận này Các Bên sẽ không có bất kỳ khiếu nại gì nếu phần diện tích chênh lệch tăng hoặc giảm không quá 0.5%. Trong trường hợp này Tổng giá trị Căn Nhà Liền kề hải đăng city không thay đổi- Trường hợp diện tích thực tế bàn giao có chênh lệch lớn hơn không phẩy năm phần trăm (±0,5%) so với diện tích theo Phụ lục 1 của Thỏa Thuận này thì Giá Bán Căn
nhà liền kề hải đăng điều chỉnh bằng diện tích thực tế bàn giao nhân với Đơn Giá Bán Căn nhà liền kề hải đăng quy định tại Phụ Lục 2 của Thỏa Thuận này. Khoản tiền chênh lệch sẽ được nộp cho bên kia trong vòng mười lăm (15) ngày kể từ ngày Bên A gửi thông báo nộp cho Bên B 
- Các nội dung khác về thủ tục bàn giao Căn nhà tuân thủ theo Hợp Đồng Mua Bán Căn Nhà Liền Kề Hải Đăng City

Phòng Bán Hàng Hải Đăng City


Quản Lý Dự Án | Nguyễn Đức Tiến
Hotline 1: 0902 168 193
Hotline 2: 0946 140 811
Email: quanlyduan136@gmail.com
Website:www.chungcuhaidangcityhdmon.com

DỰ ÁN NỔI BẬT